تبلیغات
Anti Israel Group News Network - عضویت

 چند نكته مهم در مورد انجمن:

 1-این وبلاگ وابسته به انجمن AIGمیباشد.
2-كلیه قوانین وبلاگ منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
3-فعالیت این انجمن تنها منوط به مبارزه با اسراییل نیست باكه مبارزه با تمام كشور های ظالم مانند امریكا نیز است.
4-این خبرگزاری در زمینه های دیگر ازجمله علمی فرهنگی و... نیز فعالیت دارد.
5-انجمن AIGهیچگونه دشمنی با افراد پیرو دین حضرت موسی كه با اسراییل مخالف هستند ندارد.
6-در حال حاضر AIGNN,AIGدر هیچ مكان دیگری جز این وبلاگ دارای سایت خصوصی یا وبلاگ دیگری نیست.

قوانین و توضیحات انجمن را قبول دارم                                   قوانین و توضیحات انجمن را قبول ندارم